Emblem:

Country: United Kingdom

Capital: London

DST periods of United Kingdom (2020 ~ 2021)

Year Date Type
2020 2020-3-29 Start of DST
2020-10-25 End of DST

Time zones currently being used in United Kingdom

United Kingdom is currently using 1 time zone GMT

Offset Time Zone Example City Current Time
UTC -00:00 GMT London 01:14 Sun, 2020-11-01

Time zones to be used in United Kingdom

Offset Time Zone Commences
UTC +01:00 BST 2021-03-28

Time of Cities in United Kingdom

GMT (UTC -00:00)

City Time
London 01:14 Sun, 2020-11-01
Birmingham 01:14 Sun, 2020-11-01
Yorkshire 01:14 Sun, 2020-11-01
Devon 01:14 Sun, 2020-11-01
Leeds 01:14 Sun, 2020-11-01
Dorset 01:14 Sun, 2020-11-01
Sheffield 01:14 Sun, 2020-11-01
Cornwall 01:14 Sun, 2020-11-01
Manchester 01:14 Sun, 2020-11-01
Liverpool 01:14 Sun, 2020-11-01
City of Edinburgh 01:14 Sun, 2020-11-01
Bristol 01:14 Sun, 2020-11-01
Cardiff 01:14 Sun, 2020-11-01
Leicester 01:14 Sun, 2020-11-01
City of Coventry 01:14 Sun, 2020-11-01
Nottingham 01:14 Sun, 2020-11-01
Newcastle upon Tyne 01:14 Sun, 2020-11-01
Brighton 01:14 Sun, 2020-11-01
Plymouth 01:14 Sun, 2020-11-01
Kingston upon Hull 01:14 Sun, 2020-11-01
Southampton 01:14 Sun, 2020-11-01
Wolverhampton 01:14 Sun, 2020-11-01
Stoke-on-Trent 01:14 Sun, 2020-11-01
Derby 01:14 Sun, 2020-11-01
Aberdeen 01:14 Sun, 2020-11-01
Northampton 01:14 Sun, 2020-11-01
Luton 01:14 Sun, 2020-11-01
Warrington 01:14 Sun, 2020-11-01
Portsmouth 01:14 Sun, 2020-11-01
York 01:14 Sun, 2020-11-01
Richmond upon Thames 01:14 Sun, 2020-11-01
Peterborough,UK 01:14 Sun, 2020-11-01
Peterborough 01:14 Sun, 2020-11-01
Bournemouth 01:14 Sun, 2020-11-01
Swansea 01:14 Sun, 2020-11-01
Southend-on-Sea 01:14 Sun, 2020-11-01
Reading 01:14 Sun, 2020-11-01
Oxford 01:14 Sun, 2020-11-01
City of Dundee 01:14 Sun, 2020-11-01
Poole 01:14 Sun, 2020-11-01
Newport 01:14 Sun, 2020-11-01
Slough 01:14 Sun, 2020-11-01
Blackpool 01:14 Sun, 2020-11-01
City Time
City of Preston 01:14 Sun, 2020-11-01
Norwich 01:14 Sun, 2020-11-01
Newport,Isle of Wight 01:14 Sun, 2020-11-01
Ipswich 01:14 Sun, 2020-11-01
Cambridge 01:14 Sun, 2020-11-01
Gloucester 01:14 Sun, 2020-11-01
Exeter 01:14 Sun, 2020-11-01
Colchester 01:14 Sun, 2020-11-01
Cheltenham 01:14 Sun, 2020-11-01
Borough of Crawley 01:14 Sun, 2020-11-01
Eastbourne 01:14 Sun, 2020-11-01
Watford 01:14 Sun, 2020-11-01
Londonderry 01:14 Sun, 2020-11-01
Harrogate 01:14 Sun, 2020-11-01
Borough of Corby 01:14 Sun, 2020-11-01
Scarborough 01:14 Sun, 2020-11-01
Hereford 01:14 Sun, 2020-11-01
Canterbury 01:14 Sun, 2020-11-01
Weymouth 01:14 Sun, 2020-11-01
Fort William 01:14 Sun, 2020-11-01
Inverness 01:14 Sun, 2020-11-01
Stirling 01:14 Sun, 2020-11-01
Bicester 01:14 Sun, 2020-11-01
Kendal 01:14 Sun, 2020-11-01
Chichester 01:14 Sun, 2020-11-01
Buxton 01:14 Sun, 2020-11-01
Penzance 01:14 Sun, 2020-11-01
Llandudno 01:14 Sun, 2020-11-01
Ely 01:14 Sun, 2020-11-01
Lymington 01:14 Sun, 2020-11-01
Conwy 01:14 Sun, 2020-11-01
St ives 01:14 Sun, 2020-11-01
Caernarfon 01:14 Sun, 2020-11-01
Oban 01:14 Sun, 2020-11-01
Alnwick 01:14 Sun, 2020-11-01
Keswick 01:14 Sun, 2020-11-01
Bakewell 01:14 Sun, 2020-11-01
Windermere and Bowness 01:14 Sun, 2020-11-01
Bourton on the Water 01:14 Sun, 2020-11-01
Pitlochry 01:14 Sun, 2020-11-01
Ambleside 01:14 Sun, 2020-11-01
Portree 01:14 Sun, 2020-11-01
Bushmills 01:14 Sun, 2020-11-01

Geographic Location of United Kingdom