Växjö is 1 hour behind Riyadh

Växjö
CEST (UTC+0200)
07:22:27 PM
Wed, 09/23/20
Riyadh
AST (UTC+0300)
08:22:27 PM
Wed, 09/23/20

Flying Time

The two places are 4401 kilometers apart.

A non-stop flight will take about 5 hours 30 minutes.

Växjö & Riyadh - Hour by Hour Time Difference Check List

Växjö 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Riyadh 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Riyadh 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Växjö 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Växjö & Riyadh - Time Differece During 2020

Time Difference Start Time End Time Time Zone of Växjö Time Zone of Riyadh
-2 hour 01/01/20
00:00:00 UTC
03/29/20
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) AST (UTC+0300)
-1 hour 03/29/20
01:00:00 UTC
10/25/20
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) AST (UTC+0300)
-2 hour 10/25/20
01:00:00 UTC
01/01/21
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) AST (UTC+0300)

Växjö & Riyadh - Time Differece During 2021

Time Difference Start Time End Time Time Zone of Växjö Time Zone of Riyadh
-2 hour 01/01/21
00:00:00 UTC
03/28/21
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) AST (UTC+0300)
-1 hour 03/28/21
01:00:00 UTC
10/31/21
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) AST (UTC+0300)
-2 hour 10/31/21
01:00:00 UTC
01/01/22
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) AST (UTC+0300)